21598
page-template-default,page,page-id-21598,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Algemene voorwaarden De Appel communicatie

 

Algemene leveringsvoorwaarden van De Appel bureau in communicatie, gevestigd in Sommelsdijk (hierna te noemen: De Appel) en haar opdrachtgevers (hierna te noemen: cliënt).

 

ARTIKEL 1

Algemeen

Op alle offertes, begrotingen en op alle met De Appel aangegane overeenkomsten -schriftelijk, mondeling of elektronisch- tot het leveren van diensten, producten en goederen, zijn deze voorwaarden van toepassing. Een algemene verwijzing door cliënt naar welke andere algemene (inkoop)voorwaarden dan ook, wordt door De Appel niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Onder offertes en begrotingen wordt ook verstaan de door De Appel per e-mail bevestigde afspraken. In geval er geen begrotingen aan een opdracht ten grondslag liggen, wordt artikel 2 lid 7 als maatgevend beschouwd voor definitieve afrekening.

 

ARTIKEL 2

Aanbiedingen en opdrachten

Alle aanbiedingen van De Appel aan cliënt zijn vrijblijvend en nimmer bindend. De Appel is aan cliënts opdracht of order gebonden, wanneer De Appel de order schriftelijk heeft bevestigd. Cliënt is zowel door mondelinge, schriftelijke als elektronische opdracht gebonden.

Wijzigingen in de opdracht of de overeenkomst zijn slechts dan van kracht, wanneer zij door cliënt zijn verzocht en door De Appel bevestigd. De eventuele daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten worden doorberekend aan cliënt.

Overschrijding van uitgebrachte begrotingen tot 10% worden als begrotingsrisico door de cliënt geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

De Appel is gerechtigd eventueel -door derden of algemene- doorgevoerde prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden tussen datum van begroting en datum van uitvoering.

Indien cliënt besluit om welke reden dan ook een opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering af te zien, is cliënt verplicht alle tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren aan De Appel te vergoeden.

Indien door welke omstandigheid dan ook een opdracht van cliënt niet schriftelijk wordt vastgelegd, is De Appel gerechtigd op basis van de werkelijk bestede uren en diensten de opdracht aan cliënt door te belasten, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

ARTIKEL 3

Werken voor derden

Cliënt machtigt bij deze De Appel uitdrukkelijk om -indien en voor zover De Appel dit binnen de grenzen van de haar door cliënt gegeven opdracht nodig of wenselijk acht- werkzaamheden door derden voor rekening en risico van cliënt te doen verrichten.

De Appel zal -tenzij per geval uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen- nimmer verplicht zijn zulke derden uit naam van de cliënt voor hun werkzaamheden rechtstreeks te voldoen; cliënt vrijwaart De Appel tegen elke aanspraak welke derden jegens De Appel zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interesses, ontstaan als gevolg van werkzaamheden door bemiddeling van De Appel voor cliënt verricht.

Tenzij anders overeengekomen zal De Appel de ingekochte diensten en producten rechtstreeks aan de leverancier voldoen en aan cliënt doorbelasten met een opslag voor rente, risico en winst.

Indien de door De Appel ingeschakelde leverancier (eigen) algemene leveringsvoorwaarden hanteert, kunnen die eveneens van toepassing zijn op de relatie tussen De Appel en cliënt, met dien verstande dat bij strijdigheid deze algemene leveringsvoorwaarden zullen worden gehanteerd.

 

ARTIKEL 4

Eigen werk

De Appel berekent cliënt al het eigen werk alsmede vracht-, transport- en portokosten rechtstreeks aan cliënt door op eigen facturen. Werkzaamheden verband houdende met online activiteiten zullen op basis van werkelijke activiteiten en geregistreerde aantallen -achteraf- worden doorbelast.

Wanneer de communicatieadviesrol van Puntkomma wordt ingezet op strategisch en conceptueel gebied, worden de daarmee ingezette werkzaamheden en diensten of op basis van vooraf afgegeven budgetten dan wel op basis van werkelijke bestede uren doorbelast. De uit de adviezen voortvloeiende werkzaamheden worden in onderling overleg ondergebracht of uitgevoerd.

Onder eigen werk dient hier onder meer te worden verstaan: teksten, (re)producties, digitale producties, online gepubliceerde producties.

Voor alle in opdrachten en bijbehorende bevestigingen en/of begrotingen genoemde werkzaamheden, niet zijnde werkzaamheden genoemd in de vorige leden van dit artikel van deze algemene verkoopvoorwaarden, wordt De Appel door cliënt gehonoreerd op nader door cliënt en De Appel vast te stellen voorwaarden.

In voorkomend geval kan door De Appel in licentie een dienst worden aangeboden waarbij andere leveringsvoorwaarden geldig zijn. De Appel waarborgt de juiste informatieverstrekking aan cliënt.

 

ARTIKEL 5

Betaling

Betalingen door cliënt aan De Appel dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door De Appel aan te wijzen rekening. Aftrek van enige korting of schuldvergelijk is cliënt niet toegestaan, tenzij anders wordt overeengekomen.

Reclames op facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden aangemeld.

Indien cliënt binnen de lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De Appel zonder enige ingebrekestelling het recht cliënt daarvoor de wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum van de factuur in rekening te brengen, vermeerderd met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een minimumbedrag van 15% van de hoofdvordering.

 

ARTIKEL 6

Deeluitvoering

Het staat De Appel vrij de order in gedeelten uit te voeren.

Elke deellevering ter zake van goederen of diensten, genoemd in artikel 4, kan afzonderlijk worden gefactureerd.

 

ARTIKEL 7

Termijn

De periode waarbinnen De Appel de tussen cliënt en De Appel overeengekomen diensten moet verrichten, gaat niet eerder in dan nadat:

a) De Appel de opdracht mondeling of schriftelijk heeft aangenomen,

b) alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang van de werkzaamheden zijn vervuld,

c) alle benodigde bescheiden in haar bezit zijn,

d) cliënt De Appel bovendien de door De Appel voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld.

Deze overeengekomen termijn(en) is/zijn geschorst, zodra en zolang cliënt in gebreke is met de betaling van enig uit hoofde van dezelfde overeenkomst verschuldigd bedrag, dan wel zolang De Appel door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesses kan doen gelden.

Overschrijding van de termijn waarbinnen De Appel de diensten zou moeten hebben verleend, door welke oorzaak ook, zal cliënt, behoudens in geval van bewezen wanprestatie van De Appel en/of uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, die voor hem uit enige andere hiermee samenhangende overeenkomst mochten voortvloeien.

Wanneer De Appel op grond van overmacht niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, worden deze tijdens de periode van overmacht en een bij beëindiging daarvan in acht te nemen redelijke termijn opgeschort, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds voor de hieruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade. De Appel heeft het recht om tijdens vermelde periode van opschorting de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, in welk geval hiervan schriftelijk melding zal worden gedaan aan de cliënt. Vanaf het moment van deze schriftelijke mededeling is de overeenkomst ontbonden, onder gehoudenheid van de opdrachtgever een met dit eventueel reeds verrichte deel van de werkzaamheden overeenkomende prestatie aan De Appel te voldoen. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan: brand en andere bedrijfsongevallen, machineschade, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, gebrek aan arbeidskrachten, boycot, oproer, staat van beleg, oorlog of oorlogsgevaar, onvoorziene ziekte, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid.

 

ARTIKEL 8

Garantie De Appel

De Appel staat er voor in dat zij de tussen cliënt en haar overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen zal verrichten.

Uiterlijk zichtbare gebreken moeten door cliënt schriftelijk worden gereclameerd binnen 8 (acht) dagen nadat De Appel de verrichte werkzaamheden aan cliënt heeft geleverd of voorgelegd. Bij gebreke van bedoelde reclame binnen genoemde termijn vervalt de garantieverplichting van De Appel ten aanzien van die gebreken.

Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontheft cliënt niet van verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige andere overeenkomst met De Appel mochten voortvloeien.

Vorderingen welke cliënt uit hoofde van garantieverplichtingen mocht hebben, vervallen uiterlijk 6 (zes) maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht. De Appel is van haar garantieverplichting geheel ontheven, indien cliënt derden buiten voorkennis en toestemming van De Appel werkzaamheden aan het door De Appel verrichte werk laat doen of deze zelf verricht, danwel indien cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere hiermede samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

De garantie voor werkzaamheden door De Appel ten behoeve van cliënt aan derden opgedragen, strekt zich slechts uit voor zover bedoelde derden De Appel in dat geval geheel vrijwaren.

De volledige kosten, zowel de buitenrechtelijke als de gerechtelijke, die door De Appel moeten worden gemaakt ter zake van conflicten met derden, die ten behoeve van cliënt worden ingeschakeld, komen voor rekening van cliënt indien de oorzaak van dat conflict een gevolg is van een onjuist handelen of nalaten van cliënt.

De Appel draagt zorg voor geheimhouding van alle door de cliënt verstrekte informatie en ter beschikking gestelde gegevens. Ook databases met adresgegevens vallen onder deze geheimhoudingsplicht. De Appel is in die gevallen ook gehouden aan de door de overheid vastgestelde wettelijke kaders m.b.t. bijv. het privacyreglement.

 

ARTIKEL 9

Intellectueel eigendom

Cliënt garandeert De Appel te allen tijde dat het gebruik door De Appel van door cliënt verstrekte gegevens of anderszins, De Appel niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

Cliënt vrijwaart De Appel volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken die derden jegens De Appel te gelde zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie.

Alle door De Appel ontwikkelde producten die door, onder licentie of namens De Appel bij de uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd, zijn (evenals het auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom daarop, alsmede het onbeperkte recht om daarvan gebruik te maken) onvervreemdbaar eigendom van De Appel.

Alle door De Appel in licentie uitgewerkte producten zullen eigendom blijven van de licentiehouder, tenzij met de licentiehouder contractueel afwijkende afspraken worden vastgelegd.

De Appel is bij fotografie en/of (web)video gehouden aan de wettelijke kaders in verband met auteursrecht en portretrecht. In voorkomende gevallen zal De Appel dusdanige maatregelen nemen dat voor bedoelde communicatiemiddelen de (gebruiks)rechten zullen worden vastgelegd met fotografen, (video)producenten en modellen.

 

ARTIKEL 10

Aard en duur van de overeenkomst

Beëindiging:

Ingeval cliënt verplichtingen krachtens een overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, bij aanvraag van zijn faillissement, voorlopige verlening van surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt cliënt zonder verdere aankondiging geacht in gebreke te zijn, en heeft De Appel naar haar keuze het recht zonder sommatie de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of eveneens zonder sommatie en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat De Appel tot enige schadevergoeding is verplicht.

De Appel behartigt de belangen van cliënt binnen de gestelde grenzen van de opdracht. Cliënt is niet gerechtigd zonder overleg en/of toestemming werkzaamheden door anderen te laten verrichten binnen de verstrekte opdracht. Cliënt zal gedurende de looptijd van de overeenkomst geen diensten of producten van concurrerende leveranciers afnemen en/of inschakelen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

De Appel aanvaardt de opdracht voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien cliënt de relatie met De Appel wenst te beëindigen, wordt een periode van zes maanden als opzegtermijn aangehouden.

Alle ontwerpen, bestanden en gewenste gegevens en/of producten zullen op eerste aanvraag door De Appel aan cliënt worden overgedragen, mits door cliënt aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Indien de relatie tussen De Appel en cliënt wordt beëindigd, blijven deze algemene leveringsvoorwaarden rechtsgeldig voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

 

ARTIKEL 11

Toepassing Recht/Bevoegde rechtbank

De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht en wordt geacht in Nederland te zijn gesloten. Uitsluitend de competente Rechter in Rotterdam is in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Uitsluitend De Appel heeft daarenboven het recht als eiseres vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.